Hiển thị tất cả 13 kết quả

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Altitude Chamber (Hot/cold Temperature) MVT

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Bench top Chambers (Temp or/and Humidity) MHB

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Buồng chống sốc nhiệt ba vùng / Three-zone Thermal Shock Chambers MTS

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Buồng chống sốc nhiệt hai vùng / Two-zone Thermal Shock Chambers MTS2

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

High Temperature Chamber MHG

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Hot/Cold Chamber MHT

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Ozone Aging Test Chamber MCY

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

QUV Light Test Chamber UV

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Rapid-Rate Temperature Cycling Chambers MESS

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Salt Spray Test Chamber Model: MHY-160-NS/HL-90-BS/HL-60-SS

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Solid Walk-in Chambers MHPW

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Tủ môi trường Tạo nhiệt độ & độ ẩm MHP

Thiết bị hút ẩm, tạo ẩm, đo độ ẩm vật liệu, nông sản

Xenon Acelerated Aging Test Chamber MSUN